رسالت طراح و تكنولوژي حراست و تامين حقوق تمامي حيات و ساكنان نباتي و حيواني و زيستي سياره زمين ميباشد . عصري كه در ناتواني و خامي بشر در تبديل انرژي و تامين خواسته ها بشر بوده بسر آمده عصري كه خساراتي سنگين و چه بسا جبران ناپذير به حيات زيستي سياره زمين را بدنبال داشته امروزه ديگر استفاده طراحان از منابع سوختي و فسيلي به نوعي سوء استفاده از منابع مبدل گرديده و زياني جبران ناپذير و ناپذيرفتني به تمامي حقوق سياره زمين محسوب ميگردد لذا سايت ايرنم در صدد ميباشد كه با ارائه طرح هايي قابل اجراء معرفي منابع قابل استفاده و نحوه بهره برداري از نيروها و انرژي هاي جاري در اطراف باد/ آب/ جاذبه/ خورشيد/ زباله هاي حيواني و گياهي شايد مسبب اجرا و ساخت سازه هايي قابل استفاده براي عموم صنايع و روستا هاي اطراف كشور عزيزمان ايران گردد.

gallery/forest

با سلام و درود به سايت ايرنم خوش آمديد
دنياي ما بيش از هر زمان ديگري دچارآسيب و بحران گرديده زلزله ها سيل ها طوفان ها بيماري هاي مختلف و ظهورجنگ ها پارگي لايه اوزون و....حكايت از اتفاقي شگرف در دنياي ما دارند . بدون شك انسان در آنها مداخله دارد ما دنياي خودمان رابشدت براساس زندگي ماشيني تنظيم كرده ايم اندازه پيشرفتهاي علمي بشدت آلوده گي هاي آن بر سياره زمين موثر نبوده؟ زندگي امروزهمگي ما بر اساس وابستگي شديد به تكنولوژي با منابع فسيلي بنا شده در حاليكه به تنهايي عوارض و ضايعات فقط چند دهه اخير دنياي مدرن بيشتر از تمامي دوران سكني چند هزار ساله بشر بر روي زمين ميباشد؟ سياره ما و تمامي حيات آن با خطري جدي روبرو است ؟ اين ماليخولياي وابستگي به منابع آسان سوختي و فسيلي ناگزير ما و تمامي حيات سياره را به سمتي سوق ميدهد كه ديگرگياهان جانداران و حتي بقاي طبيعي بشر بر روي زمين ممكن نخواهد بود

www.000webhost.com